Ubezpieczenia mienia – podstawowe informacje

Ubezpieczenie majątku jest jedną z najczęściej spotykanych polis. W wielu wypadkach umowa tego typu dotyczy nieruchomości (domu, mieszkania lub innego lokalu), nie ma jednak przeszkód, by ubezpieczenie mienia objęło również inne elementy naszego majątku.

Czym jest ubezpieczenie mienia?

Umowa ubezpieczenia mienia zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty określonego odszkodowania w sytuacji, gdy w wyniku działania czynników niezależnych od ubezpieczonego doszło do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia konkretnego, materialnego składnika jego majątku. Jak wspomniano na wstępie – najczęściej ubezpieczenie tego typu obejmuje nieruchomości różnego typu, co związane jest z faktem, że ten rodzaj majątku stanowi często najważniejszą część składową mienia.

Ubezpieczenie mienia może jednak obejmować również inne elementy. Przykładowo – w większości towarzystw ubezpieczyć można takie elementy mienia ruchomego, jak:

– sprzęt RTV i AGD,

– biżuterię oraz kosztowności i antyki,

– sprzęt sportowy,

– dywany i elementy wyposażenia wnętrz (w tym meble),

– zwierzęta domowe.

Ubezpieczenia mienia – najczęstsze warianty

Podstawowym dokumentem, który reguluje zakres działania danej polisy, są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Uważna lektura ich treści jest niezwykle istotnym elementem analizy opłacalności danego wariantu lub konkretnej oferty ubezpieczeniowej.

W praktyce najczęściej przedmiotem ubezpieczenia mienia są różnego rodzaju budynki i budowle, stanowiące część nieruchomości, natomiast wspomniane wyżej elementy majątku ruchomego są częściami wariantów i opcji dodatkowych. W wielu wypadkach ubezpieczyciel określa również sytuacje, gdy odszkodowanie zostanie wypłacone. Przesłankami do jego otrzymania są najczęściej szkody, wynikające z działania sił przyrody. Przykładowo mogą to być:

– deszcz nawalny i grad,

– porywisty wiatr i jego skutki,

– powódź lub zalanie,

– pożar oraz efekty działania dymu i sadzy,

– osuwanie się ziemi (np. w wyniku podmycia gruntu),

– upadek drzewa lub innego przedmiotu.

W wielu wypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela poszerzona jest również o efekty działania człowieka. Ubezpieczenie może więc objąć skutki kradzieży z włamaniem, rozboju lub dewastacji. Wielu ubezpieczycieli stosuje również ubezpieczenia kompleksowe, obejmujące wszelkie szkody w mieniu, za wyjątkiem tych, które zostały wyłączone w OWU. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie dla klientów firm ubezpieczeniowych, pozwalające na praktycznie pełną ochronę za stosunkowo niewielką składkę.